Bomen en struiken

Heesters en bomen zijn vaste planten die vaak zeer oud kunnen worden. Over het onderscheid tussen bomen en heesters bestaat enige verwarring. Heel eenvoudig gesteld, is het verschil dat -zonder ingrijpen van de tuinier- bomen een stam hebben en heesters niet. Heesters kunnen wel zo gesnoeid worden dat ze toch een stam krijgen maar dat maakt nog geen boom van ze. Als een boom in een heel vroeg stadium wordt getopt, ontwikkelt hij vele korte stammetjes in plaats van één grote, maar dat maakt er nog geen heester van.....

Het opkweken van bomen uit zaad is een uitdaging en alleen geschikt voor tuiniers met veel geduld. Het zaad heeft veel tijd nodig om te kiemen, soms meer dan een jaar. Daarna duurt het nog jaren voordat de planten tot bloei komen.

 

Trees and shrubs

Shrubs and trees are perennials that can often grow very old. There is some confusion about the distinction between trees and shrubs. Very simply put, the difference is that - without intervention from the gardener - trees have a trunk and shrubs do not. Shrubs can be pruned in such a way that they still have a trunk, but that does not make them a tree. If a tree is topped at a very early stage, it will develop many short trunks instead of one large one, but that does not make it a shrub...

Growing trees from seed is a challenge and only suitable for gardeners with a lot of patience. The seed takes a long time to germinate, sometimes more than a year. It will then take years for the plants to bloom.